ASBESTSANERING

Wat is Asbest en Asbestsanering?

Asbest is de verzamelnaam voor een aantal in de natuur gevormde mineralen met een vezelstructuur. Het woord is afgeleid van het Griekse Asbestos.  In de betekenis van ‘overgankelijk’en ‘onverwoestbaar’ een naam die in meerdere opzichten goed gekozen is.

Men onderscheidt twee hoofdgroepen: de serpentijn- en amfiboolgroep. Er zijn zes hoofdvormen van asbest: chrysotiel (vallend onder de serpentijngroep) en antofylliet, amosiet, actinoliet, tremoliet en crocidoliet (allen vallend onder de amfiboolgroep)

Van de zes hoofdvormen asbest worden er eigenlijk maar die op enige schaal toegepast: chrystotiel, amosiet en crocidoliet die in de wandelgangen respectievelijk wit, bruin en blauw asbest wordt genoemd. Van deze soorten is chrysotiel veruit het meest toegepast.

De asbestvezels zijn gevaarlijk voor de gezondheid. De asbestvezel kan verschillende kankersoorten doen ontstaan. De risico’s voor vrijkomen van asbestvezels zijn groter naarmate het asbest ‘losser’ gebonden is en wanneer de asbesthoudende materialen meer beschadigd zijn.

Asbestverwijdering

Een onderdeel van Vermeulen & Zonen Sloopwerken Breda is het vakkundig verwijderen van asbesthoudende materialen. Asbest is een bouwmateriaal dat bij een verkeerde manier van verwijderen grote risico’s voor mens en milieu met zich mee brengt.

Vermeulen & Zonen Sloopwerken Breda is een deskundig en gecertificeerd asbestverwijderingsbedrijf dat beschikt over, gediplomeerde en gecertificeerde personeelsleden en de modernste hulpmiddelen volgens de laatste norm SC 530.

Om de burgers voor de gevaren van asbest te beschermen heeft de overheid het gebruik en verwerken van asbest verboden.  Voor het verwijderen van asbesthoudende materialen geldt een strenge wet- en regelgeving.

Om de hoeveelheid en locatie van de asbesthoudende materialen in beeld te brengen zal er een asbestinventarisatie moeten worden uitgevoerd. In deze rapportage wordt tevens de klasse indeling vastgesteld waarin wordt aangegeven onder welk regime de verwijdering moet plaats vinden.

Tevens is deze inventarisatie noodzakelijk voor het aanvragen van de sloopvergunning. Om asbest te mogen verwijderen moet er altijd een sloopvergunning aanwezig zijn.

Nadat de sloopvergunning is verstrekt worden de werkzaamheden zorgvuldig voorbereid. Er wordt een beknopt werkplan opgesteld waarin wordt omschreven op welke wijze de verwijdering wordt uitgevoerd. Dit werkplan moet voldoen aan alle wet- en regelgeving. Hierin wordt onder andere omschreven op welke wijze het vrijkomen van asbestvezels tijdens de sloop tot het minimale wordt beperkt zodat werknemers en omgeving niet worden blootgesteld aan vrijkomende asbest vezels.

Asbest verwijderen mag alleen worden uitgevoerd door bedrijven die in het bezit van een SC-530 certificaat. Vermeulen en Zonen Sloopwerken Breda is vanaf begin jaren negentig in bezit van het SC-530 certificaat.

Nadat asbest is verwijderd wordt er door een onafhankelijk Ster-Lab een eindcontrole uitgevoerd zodat de opdrachtgever er van verzekerd kan zijn dat de locatie veilig kan worden betreden.

Voor het verwijderen van asbest is Vermeulen en Zonen Sloopwerken Breda een betrouwbare partner die er zorg voor draagt dat dit zeer gevaarlijk materiaal op deskundige wijze wordt verwijderd.