CERTIFICATEN

Certificaten Vermeulen en Zonen Sloopwerken Slopen Asbestsanering TÜV VCA* 2008/5.1 SVMS-007 NEN-EN-ISO 9001:2008 Asbestverwijdering: SC 530 VVTB SCAVermeulen Sloopwerken voldoet aan alle eisen van het TÜV.
TÜV Nederland is één van de grootste certificatie-instellingen in Nederland en is onderdeel van de TÜV NORD Groep. Wij verzorgen de certificatie van diverse systemen, zoals bijvoorbeeld ISO 9001:2008.

Daarnaast is TÜV Nederland actief op het gebied van productcertificatie en veiligheidskeuringen aan machines en arbeidsmiddelen, beoordeelt de kwaliteitsbeheersing van IT-gerelateerde processen en verzorgt de certificatie van kennis, kunde en vaardigheden van personen met disciplines in veiligheid, gezondheid, techniek, beheer en advisering.

Certificering is bij TÜV Nederland dus geen sluitstuk van een bont pallet aan activiteiten, maar een eindproduct van hoogwaardige dienstverlening.

Asbestverwijdering: SC 530
Asbest: een wonderproduct in het verleden, een gezondheidsprobleem nu. Asbest was ooit één van de meest toegepaste bouwmaterialen uit de geschiedenis. Totdat bekend werd dat blootstelling aan asbest de dramatische ziektes Asbestose, Asbestgerelateerde longkanker en Mesothelioom tot gevolg kan hebben. Om de verspreiding van asbest naar de mens en zijn omgeving te voorkomen, is verwijdering van het materiaal sinds 1993 daarom aan strenge regels gebonden.

De Nationale BeoordelingsRichtLijn 5050 is een norm waarin de regelgeving en alle eisen m.b.t. de verwijdering van asbest zijn opgenomen. De norm is geschreven voor gespecialiseerde asbestverwijderende bedrijven. Een asbestverwijderingsbedrijf dat voldoet aan de regels uit de BRL 5050 en hiervoor gecertificeerd is, is herkenbaar aan het BRL 5050 en het KOMO logo. TÜV Nederland is gerechtigd deze BRL 5050 certificaten uit te geven en staat daarvoor onder toezicht van de Raad van Accreditatie.

Om een SC 530 certificaat te kunnen verkrijgen voert TÜV Nederland een beoordelingsprogramma uit. Dit programma bestaat uit een beoordeling van het kwaliteitssysteem, een beoordeling op de vestigingslocatie en de beoordeling van twee asbestverwijderingsprojecten. Bevindingen van de beoordelingen worden in een rapportage opgenomen.

Omdat asbestverwijdering alleen mag geschieden door gecertificeerde bedrijven, dienen voor de twee asbestverwijderingswerken die door TÜV Nederland beoordeeld worden, ontheffingen te worden aangevraagd. Als uw kwaliteitssysteem en de beoordeling op de vestigingslocatie voldoen aan de eisen, kunnen de ontheffingen bij ons worden aangevraagd. De uiteindelijke ontheffingen worden verleend door Stichting Bouwkwaliteit, die als voorwaarde stelt dat de werken door een geaccrediteerde certificerende instantie beoordeelt worden.

TÜV Nederland staat – als marktleider – garant voor een degelijke en onafhankelijke beoordeling met oog voor de dagelijkse praktijk van het asbestverwijderingsbedrijf. Na het behalen van het certificaat voert TÜV Nederland controles uit op de vestiging- en projectlocaties. 2 keer per jaar op de vestigingslocatie en, afhankelijk van het aantal asbestwerken, 2 tot 7 keer op de werklocaties. De controles op de werklocaties vinden onaangekondigd plaats.

NEN-EN-ISO 9001:2008
Sinds 1987 kunnen organisaties door middel van een EN-ISO 9001, -2 of –3 certificaat aantonen dat de bedrijfsprocessen op een beheerste manier verlopen. In 1994 is deze EN-ISO-serie al eens aangepast. De laatste wijzigingen vonden in 2000 plaats. De EN-ISO 9001:2000-norm is procesmatig opgezet en opgebouwd uit acht hoofdstukken. De realisatie van het product of de dienst staat daarin centraal, met daaromheen de middelen die nodig zijn om de processen te verbeteren zoals metingen, analyses en overkoepelende managementverantwoordelijkheden. De norm is een hulpmiddel om klanttevredenheid te behouden en te vergroten.

In afwijking van de 1994-norm moeten bedrijven nu ook aan kunnen tonen dat de klant tevreden is en dat men werkt aan verhoging van klanttevredenheid. De effectiviteit van het kwaliteitsmanagementsysteem moet daarom continu worden verbeterd. Dit vereist een nog grotere betrokkenheid van de directie bij het kwaliteitsmanagementsysteem.

De EN-ISO 9001:2000-norm heeft per 15 december 2000 de versie uit 1994 vervangen. Bepaald is dat bedrijven zich tot 15 december 2003 nog kunnen laten certificeren volgens de ‘94 norm. Na deze datum zijn certificaten die zijn afgegeven volgens deze oude norm niet meer geldig.

Verloop certificatieproces: Voordat het certificatietraject begint, dienen de systeemdocumenten (zoals het handboek, de procedures en de werkinstructies) gereed te zijn. Voordat aan de initiële audit begonnen wordt, zal de systeemdocumentatie worden beoordeeld en is het noodzakelijk dat het gehele systeem reeds drie maanden volledig is geïmplementeerd. Ook moeten alle interne audits en een beoordeling door de directie reeds hebben plaatsgevonden. Wanneer aan die eis is voldaan, bestaat de mogelijkheid tot een proefaudit. Hierbij wordt uw systeem (of een gedeelte ervan) beoordeeld en wordt er een auditplan gemaakt. Tijdens de initiële audit wordt de implementatie van het systeem aan de ISO-norm getoetst. Na certificatie vinden er (half)jaarlijkse controleaudits plaats. Hercertificatie geschiedt doorgaans na drie jaar.

VCA* (2008/5.1)
VCA betekent Veiligheid, Gezondheid en Milieu checklist aannemers. Het is een veelzijdig programma waarmee steeds meer dienstverlenende bedrijven objectief en structureel kunnen worden getoetst en gecertificeerd op hun veiligheids-, gezondheids- en milieu (VGM)-beheersysteem. Sinds oktober 1998 is er ook een Veiligheids Checklist Uitzend- en detacheringsbureaus (VCU). VCU is de richtlijn voor de certificering van het veiligheidsbeheersysteem van uitzend- en detacheringsbureaus.

Bij de invoering van dit veiligheidsbeheersysteem zijn de volgende aspecten van belang:

 • Beleidsverklaring met betrekking tot VGM-zaken
 • VGM organisatiestructuur
 • Risico inventarisatie en evaluatie
 • Plan van aanpak
 • Instructie
 • Toolboxmeetings
 • Startwerkvergaderingen
 • Werkplekinspecties
 • Bedrijfsgezondheidszorg
 • Keuringen
 • Melding en onderzoek van (bijna) ongevallen

SVMS-007
De BRL Veilig en Milieukundig Slopen is dé certitciatieregeling voor professionele sloopaannemers. Hierin staat een zorgvuldige werkvoorbereiding en een veilig en milieukundige verantwoorde uitvoering van het sloopproject centraal. De BRL bevat eisen over:

 • De voorbereiding, uitvoering en oplevering van sloopprojecten
 • De afvoer van vrijkomende sloopmatrialen afkomstig van sloopprojecten
 • De arbeidsveiligheid en milieuaspecten bij sloopprojecten
 • Het kwaliteitssysteem van de sloopaannemer
 • Borging van naleving van regelgeving eneen adequate aansprakelijkheidsverzekering
 • De deskundigheid van personeel

De eisen in deze beoordelingsrichtlijn zijn mede ontleend aan de wet- en regelgeving op het gebied van milieu en arbeidsomstandigheden.

TÜV Nederland beoordeelt het veiligheidsbeheersysteem objectief en onafhankelijk op basis van de huidige VGM Checklist Aannemers en de Veiligheids Checklist Uitzend- en detacheringsbureaus. Tijdens de audit zal een ter zake kundig auditor vaststellen of de situatie bij uw bedrijf overeenkomt met de actuele checklisten. Er bestaat ook een mogelijkheid om gecombineerde audits te laten uitvoeren met bijvoorbeeld NEN-EN-ISO 9001/9002, BRL 5050 of SBC-SL-007.

Het certificatietraject begint met een beoordeling van het handboek, waarna een optionele proefaudit volgt. Voordat de initiële audit plaatsvindt, waarbij tevens enkele projectlocaties worden bezocht, is het noodzakelijk dat het gehele VCA/VCU-systeem reeds drie maanden volledig is geïmplementeerd. Als het certificaat is uitgereikt, volgt er in de komende drie jaar minimaal eens per jaar een controleaudit. TÜV Nederland staat garant voor een degelijke en onafhankelijke beoordeling met oog voor de dagelijkse praktijk.

Certificaten Vermeulen en Zonen Sloopwerken Slopen Asbestsanering TÜV VCA* 2008/5.1 SVMS-007 NEN-EN-ISO 9001:2008 Asbestverwijdering: SC 530 VVTB SCAVVTB ( www.vvtb.nl )
De VVTB is een vereniging met 59 leden, opgericht door en voor bedrijven die zich bezighouden met verwijderen van bouwmaterialen. Deze materialen moeten vanwege gezondheidsrisico´s op een deskundige manier worden verwijderd. Het bekendste bouwmateriaal in dit verband is asbest.

De rijksoverheid heeft wetgeving ontwikkeld waardoor het slopen en verwijderen van asbest en asbesthoudende producten aan voorschriften is onderworpen ter bescherming van gezondheid en milieu. Deze voorschriften staan in het Asbestbesluit Arbeidsomstandighedenwet en het Asbestverwijderingsbesluit.

Sinds juni 1994 dient laatstgenoemde regelgeving in de gemeentelijke bouwverordeningen te zijn verwerkt, waardoor het niet langer mogelijk is zonder voorafgaande toestemming van de gemeente asbest uit bouwwerken te slopen en te storten. In een enkel geval mag een particulier zelf gaan verwijderen, maar in de meeste gevallen dienen deskundige bedrijven te worden ingeschakeld om het materiaal te verwijderen.

Deskundig Bedrijf: Deskundige asbestverwijderende bedrijven zijn bedrijven die in het bezit zijn van het SCA Procescertificaat Asbestverwijderen.
Dit betekent o.m. dat:

 • de werkzaamheden worden uitgevoerd conform wet- en regelgeving;
 • de werkzaamheden onder het toezicht staan van een DTA’er (Deskundige Toezichthouder Asbestsloop);
 • er wordt gewerkt volgens een vooraf opgesteld werkplan;
 • tijdens de sloopwerkzaamheden wordt gemeten of de vrijkomende hoeveelheid asbestvezels onder de voorgeschreven norm blijft.

Certificaten Vermeulen en Zonen Sloopwerken Slopen Asbestsanering TÜV VCA* 2008/5.1 SVMS-007 NEN-EN-ISO 9001:2008 Asbestverwijdering: SC 530 VVTB SCA


NEN-EN-ISO 9001-2008

Sloop certificaat ( svms sl 007 )

VCA 2008-5 ( veiligheid )

asbest ( sc 530 )